Thứ 4 ngày 15 tháng 8 -2018 Sinh Hoạt hàng tuần, thông báo, Hát Giúp Vui Van Nghệ và dùng cơm trưa.
Minnesota Online TV – Đức Hùng