Nhóm thân hữu tại Minnesota, xin chia buồn cùng bạn Bảo Hoàng và toàn thể tang quyến. Sự ra đi  bất ngờ của Ông Nguyễn Trọng Bảo, đó là điều mất mát vô cùng to lớn trong gia đình.

Nguyện Cầu Hương Linh Ông Nguyễn Trọng Bảo, Pháp Danh Diệu Đức

SỚM ĐƯỢC VÃNG SANH MIỀN LẠC CẢNH

NHÓM THÂN HỮU MINNESOTA ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU:

Trẻ Magazine Minnesota  Đức Hùng – Hội CCSQLVNCH/MN Phạm Anh Tuấn
BS Allen Sơn Trần – Hậu Duệ BĐQVNCH/MN Kinh Luân –  Tim Phạm – Cẩm Hoa
Giám Đốc Cơ Quan Xã Hội VN Phạm Thị Huệ – BC Realty,Inc Luke Nhàn Nguyễn
An Huỳnh  – Anh Em Ban Nhạc Hi5 Brothers.