Xin Đừng Mơ Ngủ
 
Xin hỏi người hùng còn những ai?
Thế thời đã đến phải ra tài.
Ngàn năm lệ thuộc buồn đau nhục
Vạn kỷ lầm than hận trái sai
Hiện tại nhà tan đang tái diễn
Tương lai nước mất chẳng khôi hài
Mong toàn dân Việt đừng mơ ngủ
Đoàn kết cùng nhau thoát nạn tai
                   Bảo Trâm  9/2017
Minnesota Viet Bao – Duc Hung