Nhắn Bắc Phương
 
Năm cũ vừa qua thoảng quá song,
Đón Xuân nao dạ viết vài dòng
Thương dân đau khổ đời nô lệ
Nhớ nước buồn thương kiếp xới đong
Nam nữ xin thề chung một ý
Trẻ già quyết hứa chẳng hai lòng
Bắc phuơng gian ác mưu xâm chiếm
Đừng tưởng hung hăng ắt sẽ xong
                   Bảo Trâm
Minnesota Viet Bao – Duc Hung