Mong Đoàn Kết
 
(1)
Đất nước Việt Nam dân đói meo
Vì ai lắm trẻ khổ, chèo queo?
Tham tàn độc ác vơ thừa mứa,
Đức hạnh hiền lành nhặt chút teo.
Kẻ trái tư dinh cao chót vót,
Người ngay nhà cửa thấp, cheo veo.
Đồng bào đoàn kết cùng chung tiến,
Quyết diệt cộng nô. Túm, đá vèo
 
(2) 
Quyết diệt công nô. Túm, đá vèo,
Quyết gìn đạo đức mãi trong veo,
Quyết kèm ác hiểm không phình lớn,
Quyết giữ ruộng đồng khỏi tóp teo,
Quyết đuổi tàu Ô, đòn chí tử,
Quyết dìm cộng sản, chết quăn queo.
Quyết lòng đoàn kết chung tâm ý,
Quyết dựng Việt Nam thoát đói meo.
                   Bảo Trâm
Minnesota Viet Bao – Duc Hung