CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP

* Tiệm ở thành phố Duluth, Minnesota (Khu Trung Tâm Du Lịch)
* Tiệm nằm trong Shopping Mall
* Khách Mỹ Trắng
* Tips cao
* Giá Cao
* Tiệm có 6 Ghế & 6 Bàn
* Giá $120,000.00 (có thể thương lượng)

Xin liên lạc Kevin 626-328-6966