Nếu quý vị muốn có chỗ ngồi tốt, xin liên lạc ban tổ chức để được “RSVP”   612-986-4914

Countdown New Year 2018 Table Reserved
Countdown 2018